Българската Сметна палата сподели опит при изследването на проблеми, свързани с целите за устойчиво развитие на ООН в рамките на първия съвместен семинар EUROSAI-AFROSAI

lisboa-1st-sem-1119-2_220x165_fit_478b24840a
26.11.2019

Целите за устойчиво развитие (ЦУР) в рамките на Програмата на ООН 2030 г. са ключовата световна тема, по която Върховните одитни институции имат амбицията да продължат да работят заедно с представителите на обществения сектор в търсене и постигане на по-добър свят.

Това стана ясно от провелия се първи семинар EUROSAI-AFROSAI относно целите за устойчиво развитие в рамките на Програмата на ООН 2030, чийто домакин бе Върховната одитна институция на Португалия. В него участваха председателят на Сметната палата Цветан Цветков и Детелина Хаджиева, главен одитор от одитна дирекция „Одити на изпълнението“.

Семинарът бе открит от Витор Калдейра, председател на ВОИ на Португалия, а участниците бяха приветствани от Антонио Гутериш, Генерален секретар на Обединените нации с поздравителен адрес. Във форума се включиха представители на около 50 държави.

Семинарът бе организиран в четири сесии. В първата от тях бе представен глобален поглед върху темата, както и гледната точка на заинтересованите страни. По време на втората сесия от различни ВОИ бе споделен опит при извършване на одити, свързани с Целите за устойчиво развитие.  Организирана бе и кръгла маса, модерирана от Европейската сметна палата, за споделяне на опита по региони, и онлайн представяне на постигнати резултати.

Българската сметна палата участва в третата сесия, която се проведе под формата на работни семинари за постигнати резултати при одитирането на изпълнението на Целите за устойчиво развитие. ВОИ трябва да подкрепят усилията на правителствата за постигане на Целите за устойчиво развитие чрез развиване на национални стратегически политики и програми. В програмите за одитната дейност на ВОИ трябва да се заложи като приоритет оценка на постигане на Целите за устойчиво развитие на национално ниво и укрепване на капацитета в публичните институции, каза председателят на Сметната палата Цветан Цветков.

Той посочи също, че правителството е създало системи за стратегическо планиране, специфична методология и указания, но системите не са практически ориентирани и не са базирани на матрицата за целеполагане. Необходимо е да се формулират специфични цели, дейности за постигането им, адекватни индикатори за оценка и да е налице ресурсна обезпеченост.

Българската одитна институция е извършила редица одити на изпълнението по отделни аспекти на целите за устойчиво развитие в областта на образованието, борбата с бедността, устойчивото използване на енергията, заетостта, климатичните промени и други, заяви още Цветан Цветков, като сподели основни заключения от одитите.

Председателят на Сметната палата постави още въпроса за основното предизвикателство пред върховните одитни институции при извършването на одити, свързани с ЦУР, а именно необходимостта от осигуряване на достатъчно голям обхват. В постигането на целите на устойчиво развитие участват общественият и частният сектор и по тази причина се налага ВОИ да извършват оценка на повече сфери на дейност. Голяма част от ВОИ, обаче, нямат мандат да одитират частния сектор и затова е необходимо да се търсят механизми за разширяване на обхвата на одитната дейност. Друго предизвикателство е необходимостта от ангажиране на сериозен кадрови ресурс за качествено изследване на конкретен въпрос, свързан с ЦУР. Едно от решенията би било прилагането на риск-базиран подход при определяне на обхвата на одитите.

След четвъртата, заключителна сесия на семинара, се състоя официална церемония по честване на 170-та годишнина от функционирането на ВОИ на Португалия в настоящата й структура, и 630-та годишнина от създаването на институцията. Председателят на Сметната палата Цветан Цветков връчи почетния плакет на българската одитна институция на Витор Калдейра, председател на ВОИ на Португалия, във връзка с годишнините.

-------------

Седемнадесетте цели за устойчиво развитие, известни още като Глобалните цели, са приети през 2015 г. от световните лидери на историческа среща на върха на ООН. С тези цели страните трябва да мобилизират усилията за премахване на всички форми на бедност, борба с неравенствата и преодоляване на изменението на климата. Според целите прекратяването на бедността трябва да върви ръка за ръка със стратегии за изграждане на икономически растеж и задоволяване на социални потребности, включително образование, здравеопазване, социална защита и възможности за работа и опазването на околната среда.

Всичко за 17-те цели:

https://www.un.org/sustainabledevelopment/sustainable-development-goals/

 

 

x images

За коректното визуализиране на тази страница е препоръчителна минимална версия
Internet Explorer 8.


Моля обновете версията на Internet Explorer или използвайте друг браузър.