Цветан Цветков пред в. "24 часа": Ще проверим сферите, където се харчат пари за справяне с Covid-19

dsc-0114-1_220x165_fit_478b24840a
28.12.2020

Г-н Цветков, 2020-а година не бе като другите – за хората, за институциите, за бизнеса. На фона на пандемията и с всички неблагоприятни последици от нея, успяхте ли да направите планираните одити? Знаем, че одиторите Ви проверяват на място в обектите документите и информацията - как се случва това в условия на социалната дистанция?

Годината наистина бе много трудна – определям я като година на професионална издръжливост за Сметната палата.  Заради пандемията се наложи институцията да промени начина си на работа и да извършва одити от разстояние, като използва съвременни начини за получаване на информация по електронен път. Изцяло в електронна среда са извършени 80% от одитите, благодарение на специализиран одитен софтуер, който прилагаме.  От друга страна, може би точно препятствията помагат да се отворят нови възможности. От много време се стремим към пълна дигитализация на одитния процес, за да се превърнем в одитна институция от 21 век и мисля, че вече го постигаме. Освен това преди няколко дни получихме и международен сертификат ISO/IEC 27001:2013 – атестат, че системата ни за управление на информационната сигурност е защитена и надеждна, че се грижим за информацията, която ни се предоставя, спазвайки всички международни норми. Сметната палата е една от малкото организации в публичния сектор, които са защитили такъв сертификат.

Работихме при тези извънредни условия, но въпреки това успяхме да приключим около 360 одита – това не е никак малко и съм много благодарен на всички колеги за усилията им. И в този смисъл искам да поясня – дигитализацията на процеса е много важна за технологичния напредък, но тя никога няма да измести компетентността и знанията на добрия одитор, а  само ще му помогне лесно да систематизира, обобщи и съпостави информацията. Другото е изцяло негово дело.

Вече е готова програмата ви за одитната дейност през 2021 година. Ако се върнем към темата, с която започнахме – пандемията, контролът върху разходите за COVID –19 ли ще са най-открояващите се одити?

Безспорно, преодоляването на пандемията е най-важната цел, към която се стреми целият свят. И в тази връзка, всяка отделна брънка в обществата носи своята отговорност в процеса. Нашият ангажимент е да дадем на гражданите отговор как са похарчени огромните средства, които се заделят за овладяването на пандемията. Това е в момента може би най-важният въпрос на отговорното управление. През лятото Сметната палата измени одитната си програма за 2020 година, за да може да си осигури професионален ресурс и да фокусира усилията си върху разходите за мерките, които предприема правителството за намаляването на тежестта от кризата за хората и за бизнеса. Започнахме одити в съответните министерства и агенции  в три основни посоки - икономическите мерки за микро, малки и средни предприятия, социалната подкрепа и заетост, и подпомагането на земеделските производители. Разбира се, това не обхваща всички сфери. Затова в одитната програма през 2021 г. заложихме още три одита в други посоки. Едната е за това как се изпълняват мерките за преодоляване на последиците от пандемията в здравеопазването – безспорно водещата сфера за здравето и физическото оцеляване на хората от този коварен вирус. Другият одит е върху мерките в подкрепа на туризма, тъй като отрасълът е сред най-засегнатите от кризата, възможни са не само фалити, но и загуба на административен капацитет задълго в туристическия бранш. И още един ключов одит по темата мерки срещу Covid 19 – ефективността им в подкрепа на преодоляването на последиците от кризата и подготовка за екологично, цифрово и устойчиво възстановяване на икономиката (REACT-EU). Това е нов инструмент на европейската комисия с голям финансов ресурс и с възможности за голям възстановителен ефект, ако правилно се управлява.

Кои разходи срещу пандемията ще проверявате?

Основните акценти при проверките са няколко -  набелязаните мерки от правителството достигат ли до максимален брой бенефициенти своевременно, подпомагат ли се всички засегнати и дали те са равнопоставени при тази подкрепа.  Смятаме, че отговорите на тези въпроси са много важни за обществото ни и за гражданите.


Харчовете срещу пандемията са извънредни, извършват се в момента. Как Сметната палата, която прави последващ контрол, ще ги обхване?

Това е и новият ни подход – следим извънредните разходи в момента на извършването им с текущ контрол. Ситуацията е такава, че периодите на одит по темите за пандемията в голяма част обхващат реално време – те са от февруари 2020 г. до края на 2021 г. Такъв подход са прилагали нашите предшественици от Върховната сметна палата през различни периоди от 140-годишната история на институцията. Например по време на войните са създали войскови сметни палати, инспекторите им са вървели с армията и са следили да не се краде храна, патрони и т.н., така са предотвратили огромни разхищения.

По какъв начин определяте дали дадено министерство или община ще бъдат одитирани в съответната година?

Приемаме критерии, като определяме нивото на риска. По-разбираемо казано, определяме дали при дадено министерство, община или сфера на обществения живот има повече риск за неправомерно или неефективно харчене на средства през конкретния период. Едновременно с това се насочваме към обекти и теми, които засягат широк кръг потребители, гражданите, към организации с национално и регионално значение. Взeмаме предвид постъпили сигнали от одитираните организации и от трети страни. Задължително одитираме организации, при които с предходни одити сме установили несъответствия или нарушения, или пък не са одитирани през последните три години. Имаме предвид и размера на публичния ресурс и обхватът на публичните услуги. Критериите са комплексни, от различни ракурси. Например, през тази година ще направим одит на „Топлофикация София“ ЕАД – дружеството предоставя изключително важна услуга на софиянци. То постоянно е критикувано от гражданите за сметките им, в същото време през последните две години е с отрицателен финансов резултат, включено е в националния план за инвестиции, но през 2018 и 2019 г. не са реализирани никакви проекти.

Друг пример - ще одитираме „Държавна консолидационна компания“ ЕАД – мотивът ни е, че управлява значителен финансов ресурс, което също е вид риск. Собственият капитал на дружеството през 2019 г. е около 1,2 млрд. лв. , а на управляваните активи – около 1, 5 млрд лева. Важен за обществото аспект от дейността му представлява възлагането на дейности по ремонт и реконструкция на язовири – държавна и общинска собственост, във връзка с което през 2018 г. капиталът на дружеството е увеличен целево с половин милиард лева.

След одитите от изминалата година, какво най-много Ви притесни за управлението на публичните средства?

–При одита на ефективното прилагане на програмното бюджетиране установихме, че бюджетирането на принципа "пари срещу резултати" у нас на практика почти не работи, и е въведено предимно на "хартия". Промените в разпределението и размера на разходите не са обвързани с постигане на полза от конкретната политика или програма. Това може да доведе до финансиране на неефективни и неефикасни функции и дейности.

При одита на държавния спортен тотализатор установихме разочароващите му финансови резултати и управление, тъй като той 5 години работи на загуба заради нелоялна конкуренция от частните си конкуренти. Резултатът е намаляващи средства за спорта и никакви пари за физкултура в училищата, а това е една от основните му обществени задачи. От близо 2600 училища в страната едва около 700 имат физкултурен салон с площ според изискванията, а 478 училища са без помещения за спорт.

Много притеснително е също, че при 16 общини с финансовите одити констатираме опасна тенденция - влошаване на бюджетните показатели, свързани с финансовата им стабилност. Причаната - увеличени размери на поетите ангажименти за разходи, които не трябва да надвишават 15 % от средния размер на разходите за последните 4 години. Най-малко още толкова са и общините с просрочени задължения или пък - надхвърлили лимита на общинския дълг, който могат да поемат. В резултат тези общини е вероятно да изпаднат във финансова нестабилност и ще им са нужни държавни субсидии, за да бъдат спасявани.

В последно време парламентът се разбърза и ви възложи два одита в края на годината, какво е обяснението?

Това е право на парламента. По Закона за Сметната палата Народно събрание може да ни възлага със свое решение до пет одита годишно. За одита на „Автомагистрали“ – ЕАД вече сформираме екипа и започва подготовката. Одитът ще е обемен , защото решението на парламента е да проверим всички обществени поръчки от 2016 до края на 2020 г., включително и поръчки, възложени при условията на изключения по Закона за обществените поръчки. Срокът е твърде кратък – одитът трябва да приключи до края на март 2021 г. и докладът да е готов до края на април.

Готвим се и за другия възложен ни през последните дни одит от НС -  на договорите за обществени поръчки на Агенция „Пътна инфраструктура“ във връзка с проектирането, изграждането и експлоатацията на системата за тол такси за републиканска пътна мрежа. Тази система бе дълго време във фокуса на общественото полезрение. Ще разгледаме периода от началото на проектирането на системата до края на 2020 г.

Народното събрание ни възложи и още един одит през тази година – на Българско национално радио, предстои да обявим резултатите от него.

След трудната 2020 за всички, каква ви се иска да е 2021?

Надявам се, не само за Сметната палата, но и за държавата 2021 да е година на възстановяване чрез отговорно управление – това се отнася за всички нива на управление на публичен ресурс.  Повече от всякога е необходимо да бъде изпълнена и приходната част на бюджета, иначе ще закъсат всички системи.

 

 

x images

За коректното визуализиране на тази страница е препоръчителна минимална версия
Internet Explorer 8.


Моля обновете версията на Internet Explorer или използвайте друг браузър.