Дейност 1.1.2 - Разработване на доклад относно подобряването на одитния процес в съответствие с МСВОИ в рамките на Компонент 1 „По-нататъшно развитие на одитния процес в съответствие с МСВОИ“

В рамките на тази мисия по дейност 1.1 „Разработване на доклад за оценка на подобряването на процеса на одит съгласно ISSAI“ българските и македонските одитори направиха обобщаващ преглед и разгледаха конкретни важни стъпки от методологията, прилагана по време на всеки етап от процеса на одит, , в съответствие с последните изисквания на ISSAI, свързани с финансовите одити, спазването и изпълнението. Бяха дискутирани и конкретни казуси на приложение. Извърши се подготовка на доклада в рамките на дейността.

Период на мисия: 16-19 април 2018 г.

Краткосрочни експерти (КЕ) от СП на РБ:

Костадинка Христова - Лидер на компонент 1

Милена Димитрова

Светозара Кокалова

x images

За коректното визуализиране на тази страница е препоръчителна минимална версия
Internet Explorer 8.


Моля обновете версията на Internet Explorer или използвайте друг браузър.