Дейност 1.6.1. Извършване на сравнителен анализ на добри европейски практики в областта на одита на политическите партии

По време на първата мисия по дейността бе извършен анализ на европейските практики в областта на одита на политическите партии. Сравнените области са наредби, регулиращи дейността на политическите партии, наредби, които уреждат компетентността на одитната институция и методология на одита. Представени бяха практиките при одит на политическите партии в SAI на Република Хърватия, извършен бе сравнителен анализ с практиката в BC SAO. Направени бяха изводи относно регламентите, методологията на одит и отчитането.

Лектори: Краткосрочни експерти от СП на Хърватия

x images

За коректното визуализиране на тази страница е препоръчителна минимална версия
Internet Explorer 8.


Моля обновете версията на Internet Explorer или използвайте друг браузър.