Дейност 1.7 - Провеждане на стаж на представители на Сметната палата на Република Македония в Сметната палата на Република България

Стаж на представители на Сметната палата на Македония в българската Сметна палата се проведе от 21 до 25 януари 2018 г. в рамките на туининг проект, Компонент 1: „По-нататъшно развитие на одитния процес в съответствие с Международните одитни стандарти“.

Председателят на Сметната палата Цветан Цветков приветства участниците в стажа, като определи сътрудничеството между двете одитни институции в рамките на проекта като изключително ползотворно.

Практическите обучения се проведоха в няколко етапа - представяне на одитната методология, разглеждане на примери от практиката, документиране и работни документи и практически упражнения по прилагане на одитната методология.

Практическото обучение за извършване на одит на изпълнението бе под ръководството на  Д. Касабова – Токатлиян - началник отдел „Одити на изпълнението“  в  одитна дирекция  „Одити на изпълнението“.

Практическото обучение за извършване на одити за съответствие на търговски дружества и държавни предприятия бе под ръководството на Е. Перчева - директор на одитна дирекция „Специфични одити” и Г. Винева – началник отдел 2 "Други специфични одити" в одитна дирекция „Специфични одити”

Проведено бе и практическо обучение за извършване на одити на политическите партии с Е. Перчева - директор на одитна дирекция „Специфични одити”, както и практическо обучение за извършване на финансови одити, водено от .К. Христова - началник отдел 2 „Местни органи“ в одитна дирекция II „Финансови одити“.

По време на всяко от обученията бяха обсъдени и възможностите за усъвършенстване на одитната методология на Върховната одитна институция на Република Македония

Практическите занятия по подготовка и представяне на информация по одитните доклади за медиите и на уебсайта на Сметната палата, се проведоха с главните експерти – връзки с обществеността Т.Куфова и В.Лазова.

Участниците в стажа посетиха регионален офис – гр. Пловдив, на Сметната палата. Там бяха представени дейностите, извършвани от регионалния офис във връзка с финансовите одити и одити за съответствие, и осъществяване на комуникация с централния офис.


x images

За коректното визуализиране на тази страница е препоръчителна минимална версия
Internet Explorer 8.


Моля обновете версията на Internet Explorer или използвайте друг браузър.