Дейност 2.1.1 – Първа мисия на дейност 2.1. „Подобряване на институционалния капацитет и управление на човешките ресурси на Сметната палата на Македония за извършване на висококачествени одити“

В рамките на тази мисия по дейност 2.1 „Подобряване на институционалния и човешки ресурс капацитет на SAO с цел поддържане на високо качество на одити“, българските специалисти прегледаха институционалните и човешките ресурси на BC SАО. Бяха обсъдени процесите на набиране на персонал, обучението и развитието на персонала и процедурата за повишаване в длъжност.

Период на мисия:  02.07 – 05.07.2018

Краткосрочни експерти (КЕ) от СП на РБ:

Детелина Хаджиева

Елена Болтаджиева

Елица Данчева - Яворска

x images

За коректното визуализиране на тази страница е препоръчителна минимална версия
Internet Explorer 8.


Моля обновете версията на Internet Explorer или използвайте друг браузър.