Дейност 2.2.3.2 - Пилотен одит на изпълнението на програма за трансгранично сътрудничество в Министерството на местното самоуправление, с одитори от Сметната палата на България

Българските и македонските одитори вече са извършили етапа на предварителното проучване на одитната задача и продължават активната си работа по следващите етапи на планирането и извършването на одита. Съгласно методологията на българската Сметна палата основната информация и знания за разбиране на предмета се получават в етапа на предварителното проучване. Въз основа на това бе направена оценка на риска. Въз основа на тази оценка се определя обхвата на одита, формулират се подходящи одитни въпроси и се определят критерии и показатели за оценка на изпълнението.

При оценката на риска бяха идентифицирани три области на риска: система за управление и контрол на програмата, подбор на проекти и система за мониторинг. В тези области бяха идентифицирани и анализирани присъщите рискове, както и начинът, по който одитираните лица се справят с тях.

Период 18.02.2019 - 21.02.2019

Краткосрочни експерти

Детелина Хаджиева

Иванка Кесякова

x images

За коректното визуализиране на тази страница е препоръчителна минимална версия
Internet Explorer 8.


Моля обновете версията на Internet Explorer или използвайте друг браузър.