Дейност 2.2.4.3 Провеждане на 4 пилотни одита на изпълнението

В рамките на третата мисия, свързана с обмяна на опит по извършването на пилотния одит на изпълнението на реализацията на завършилите висше образование на пазара на труда в Република Македония, българските и македонските одитори  установяват напредък по изследваните области и формулиране на констатации. Освен всички други области, одиторите също така оценяват ефективно ли е сътрудничеството между органите, компетентни за прилагане на политиката за реализиране на завършилите висше образование на пазара на труда.

Добавената стойност на одита и неговите препоръки ще бъдат насочени към подобряване на дейността на държавните органи за ефективно прилагане на политиките за реализиране на завършилите висше образование на пазара на труда в Република Северна Македония.


Дейност 2.2.4.3 Провеждане на 4 пилотни одита на изпълнението

Период: 15 – 18.04.2019

Краткосрочни експерти от СП на РБ:

Боряна Димова

Даниела Гергова - Медарова

x images

За коректното визуализиране на тази страница е препоръчителна минимална версия
Internet Explorer 8.


Моля обновете версията на Internet Explorer или използвайте друг браузър.