Финансови одити на ГФО за 2017 г.- централни първостепенни разпоредители

Съгласно т. 74 от ДДС № 07 от 2017 г. бюджетните организации са длъжни да публикуват на своята интернет страница годишните си финансови отчети, одитирани от Сметната палата:
http://www.minfin.bg/upload/36049/DDS-07-2017-ANNUAL-2017.pdf ):

x images

За коректното визуализиране на тази страница е препоръчителна минимална версия
Internet Explorer 8.


Моля обновете версията на Internet Explorer или използвайте друг браузър.