Мисия 1.6.2, дейност 1.6 „Извършване на сравнителен анализ на добри европейски практики в сферата на одит на политическите партии“ в рамките на Компонент 1 “По-нататъшно развитие на одитния процес в съответствие с МСВОИ

По време на втората мисия по дейността бе извършен анализ на още европейски практики в областта на одита на политическите партии. Представени бяха подробно практиките  на българската Сметна палата при одит на годишните финансови отчети на политическите партии по Закона за политическите партии и при одит на финансирането на предизборните кампании по Изборния кодекс. Извършен бе сравнителен анализ с практиката в BC SAO. Сравнените области са нормативните актове, регулиращи дейността на политическите партии и уреждащи компетентността на одитната институция и методологията на одита, направени бяха изводи и предложения за подобряване на дейността на BC SAO при одита на политическите партии. 

Период 10.09.2018 - 13.09.2018

Краткосрочен експерт:

Михаил Пашов

x images

За коректното визуализиране на тази страница е препоръчителна минимална версия
Internet Explorer 8.


Моля обновете версията на Internet Explorer или използвайте друг браузър.