Мисия 2.2.2.1- Пилотен одит на изпълнението за обществените поръчки в държавните дружества с одитори и експерти от ВОИ на Хърватия

В рамките на туининг проекта започна извършването на пилотен одит за изпълнение „Ефективност на политиките, мерките и дейностите за възлагане на обществени поръчки в държавните  предприятия на град Скопие“.

Чрез одита ще бъдат анализирани и обсъдени методологии на двете одитни институции и ще бъдат предложени и разгледани примери за добри практики, за да се подобри качеството на одита на изпълнението.

Очакваните ефекти на пилотния одит на обществените поръчки са  анализът на методологиите за одит на изпълнението в двете страни да допринесе за укрепване на капацитета и знанията в одита, да се подобри планирането на обществените поръчки, рационалното използване на човешките ресурси и публичните средства и да се осъществява изпълнение в съответствие с възложените договори.

Период 10.09.2018 - 13.09.2018

Краткосрочни експерти от ВОИ на Хърватия:

Силвия Доротич

Игор Карлович

x images

За коректното визуализиране на тази страница е препоръчителна минимална версия
Internet Explorer 8.


Моля обновете версията на Internet Explorer или използвайте друг браузър.