Народното събрание възложи на Сметната палата одит в Държавната агенция за закрила на детето

08.09.2016

Народното събрание възложи на Сметната палата да извърши одит на плана за деинституционализация на деца, лишени от родителска грижа, за периода от 2009 г. до 2015 г. Проверката трябва да обхване дейността на Държавната агенция за закрила на детето по отношение на разходването на финансови средства за изготвяне на техническо задание по проект "Детство за всички", провеждане на обучения и сключване на граждански договори по проектите по ОПАК.

Срокът за извършване на одита е от 1 октомври до 31 декември 2016 г., а докладът трябва да бъде внесен в Народното събрание до края на януари 2017 г.

Народните представители гласуваха решението си за възлагането на одита със 112 гласа "за" и нито един "против" или "въздържал се".

x images

За коректното визуализиране на тази страница е препоръчителна минимална версия
Internet Explorer 8.


Моля обновете версията на Internet Explorer или използвайте друг браузър.