Обща информация

Сметната палата на Република България е колективен орган на държавна власт  и като такъв е възложител на обществени поръчки по чл. 7, т.1 от Закона за обществените поръчки (ЗОП).

По силата на чл. 8, ал. 3 от ЗОП фактическите действия по възлагане на обществени поръчки и сключване на договори в Сметната палата се извършват от председателя й.  

Обща информация за обществените поръчки, възлагани от Сметната палата можете да получите от следните длъжностни лица:

Кремена Цачева-Станчева – директор на дирекция „Правно-нормативно осигуряване”, тел. 935-75-39

Ася Георгиева – началник на отдел „Правен”, тел. 9357 488

Румяна Паунова – главен юрисконсулт в отдел „Правен”, тел. 9357 488

Данни за кореспонденция със Сметната палата във връзка с възлаганите от нея обществени поръчки:  

Адрес: гр. София, 1000
ул. „Екзарх Йосиф” № 37
Факс: 02/981-07-40
Eлектронна поща: president@bulnao.government.bg
Официална страница на Сметната палата в интернет: www.bulnao.government.bg
Работно време: 9.00 – 17.30 ч.

x images

За коректното визуализиране на тази страница е препоръчителна минимална версия
Internet Explorer 8.


Моля обновете версията на Internet Explorer или използвайте друг браузър.