Одитите на отчетите за изпълнението на държавните бюджети обсъдиха сметните палати на България и Черна гора

dsc-4641-1_220x165_fit_478b24840a
04.11.2019

Делегация на Върховната одитна институция на Черна гора, водена от нейния председател д-р Милан Дабович, е на посещение в българската Сметна палата. В срещата с черногорската делегация участваха председателят Цветан Цветков, заместник-председателят Тошко Тодоров, Емил Евлогиев - член на Сметната палата, Eкатерина Перчева - директор на дирекция "Специфични одити" и Вяра Ангелова - директор на дирекция "Международна дейност и проекти".

Двете страни представиха правната рамка, организацията на дейността и видовете одити, които извършват. Черногорските одитори споделиха механизмите, които прилагат за контрол на качеството на одитната дейност и ефективни модели за повишаване на квалификацията на одиторите в институцията.

Специално внимание бе отделено на одитите на отчетите за изпълнението на държавните бюджети. Предизвикателствата пред нас при извършването на този одит са свързани със състоянието на фискалната система в Черна гора, заяви г-н Дабович, като обясни, че в организациите и ведомствата в страната има различни видове отчетност, а в същото време одиторите трябва да работят и по международните одитни стандарти. В момента се обсъжда Закон за счетоводството в публичния сектор, при който е заложено прилагане на отчитането на начислена основа, но това ще бъде продължителен процес на адаптиране на отчетността в бюджетната сфера. Черногорската одитна институция се похвали и с голям обществен отзвук на тазгодишния си одит на изпълнението на бюджета, когато одиторите са препоръчали корекции в индекси, отнасящи се до потреблението.

Председателят на българската Сметна палата представи пред черногорските си колеги правната рамка и резултатите от одита на отчета за изпълнението на бюджета на Република България за 2018 г. В него са изведени тенденции за периода 2016-2018 г. - увеличаване на приходите и разходите по държавния бюджет и отрицателно бюджетно салдо със значително намаление на бюджетния дефицит спрямо началото на периода. По приетите показатели в Закона за държавния бюджет за 2018 г. е отчетено изпълнение на планираните приходи, помощи и дарения в ЗДБРБ за 2018 г. със 101,3 на сто, което се дължи на преизпълнение на планираните данъчни приходи, както и са отчетени разходи, бюджетни взаимоотношения (нето) и вноска в общия бюджет на ЕС - 98,7 на сто. По Консолидираната фискална програма е налице  излишък от 135,1 млн. лв.

Двете страни обмениха опит и в комуникациите с парламента и другите заинтересовани страни. Черногорските одитори си взаимодействат с Народното събрание и на базата на подписано споразумение за сътрудничество. Цветан Цветков представи пред колегите си от Черна гора различните форми на партньорство и взаимодействие, които българската ВОИ осъществява с парламента, институциите, одитираните обекти, гражданите, медиите, академичните и професионалните среди, неправителствените организации и др.

Сметната палата на Черна гора е конституционно установен орган и се ръководи от Сенат. Сенатът се състои от 5 члена. Те се избират от парламента, който посочва един от тях за председател. Всеки член на Сената е и ръководител на одитен сектор. Мандатът на членовете е от 2004 г., когато е приет законът за одитната институция, и е до пенсиониране, като мандатът на длъжността на председателя е 9 години, след което друг от членовете на сената се избира на длъжността. Решенията за одитите се взимат от двама члена и ако между двамата има разногласия по даден одит, се произнася Сенатът.

x images

За коректното визуализиране на тази страница е препоръчителна минимална версия
Internet Explorer 8.


Моля обновете версията на Internet Explorer или използвайте друг браузър.