Одитна дейност

Видове одити

Сметната палата извършва:

1. финансови одити
"Финансов одит" е изразяване на независимо одитно мнение с разумна степен на сигурност дали годишният финансов отчет на бюджетната организация е изготвен във всички съществени аспекти в съответствие с приложимата обща рамка за финансово отчитане.

Одитното мнение относно финансовия отчет може да бъде:

  • немодифицирано мнение;
  • квалифицирано мнение;
  • отрицателно мнение;
  • отказ от изразяване на мнение.

Основанията за формиране на одитно мнение при финансов одит се определят с международно признатите одитни стандарти.

2. одити за съответствие
"Одит за съответствие" е проверката на системите за финансово управление и контрол, включително на вътрешния одит и на управленските решения във връзка с организацията, планирането, управлението, отчитането и контрола на бюджетните и другите публични средства и дейности в одитираната организация с оглед на спазването на изискванията на нормативните актове, вътрешните актове и договорите.

3. одити на изпълнението
Одит на изпълнението" е проверката на дейностите по планиране, изпълнение и контрол на всички равнища на управление в одитирания обект с оглед на тяхната ефективност, ефикасност и икономичност.

- "ефективност" е степента на постигане на целите на одитирания обект при съпоставяне на действителните и очакваните резултати от неговата дейност;
- "ефикасност" е постигането на максимални резултати от използваните ресурси при осъществяване на дейността на одитирания обект;
- "икономичност" е придобиването с най-малки разходи на необходимите ресурси за осъществяване на дейността на одитирания обект при спазване на изискванията за качество на ресурсите.

4. специфични одити
"Специфични одити" са одитите, извършвани при условията и по реда на специален закон. Те могат да бъдат комбинирани одити, които съчетават подходите за извършване на финансов одит, одит за съответствие и одит на изпълнение.

Сметната палата може да извършва и документални и фактически проверки, и други контролни действия на юридически лица, възложени й със специални закони, само в рамките на одитната си дейност и по реда на този закон.

Обхват на одитната дейност

Сметната палата одитира:

1. държавния бюджет;

2. бюджета на държавното обществено осигуряване;

3. бюджета на Националната здравноосигурителна каса;

4. бюджетите на общините;

5. други бюджети, приемани от Народното събрание.

Одитира също и:

1. бюджетите на разпоредителите с бюджет по бюджетите по ал. 1 и управлението на тяхното имущество;

2. бюджетите на бюджетни организации по чл. 13, ал. 3 и 4 от Закона за публичните финанси;

3. бюджетните средства, предоставяни на лица, осъществяващи стопанска дейност;

4. сметките за средствата от Европейския съюз и по други международни програми и договори по чл. 8, ал. 2 и 4 от Закона за публичните финанси, включително управлението им от съответните органи и крайните ползватели на средствата;

5. бюджетните разходи на Българската народна банка (БНБ) и тяхното управление;

6. формирането на годишното превишение на приходите над разходите на БНБ, дължимо към държавния бюджет, и другите взаимоотношения на банката с държавния бюджет;

7. възникването и управлението на държавния дълг, държавногарантирания дълг, общинския дълг и използването на дълговите инструменти;

8. приватизирането на държавно и общинско имущество, както и предоставените публични средства и публични активи на лица извън публичния сектор, включително при изпълнение на концесионни договори;

9. изпълнението на международни спогодби, договори, конвенции или други международни актове, когато това е предвидено в съответния международен акт или е възложено от оправомощен орган;

10. други публични средства, активи и дейности, когато това й е възложено със закон.

Сметната палата извършва одити и на:

1. държавните предприятия по чл. 62, ал. 3 от Търговския закон;

2. търговските дружества с 50 и над 50 на сто държавно и/или общинско участие в капитала;

3. юридическите лица, които имат задължения, гарантирани от държавата, или задължения, гарантирани с държавно и/или общинско имущество.

Сметната палата изготвя доклади със становища за изпълнението на държавния бюджет, на бюджета на държавното обществено осигуряване, на бюджета на Националната здравноосигурителна каса и по бюджетните разходи на БНБ, които внася в Народното събрание.

Може да одитира и сметките за чужди средства на бюджетните организации.

Правомощия при извършване на одитите

Ръководните органи на Сметната палата, директорите на дирекции, ръководителите на структурни звена и одиторите по време на и във връзка с извършваните одити имат право:

1. на свободен достъп до служебните помещения и до всички документи, отчети и активи, свързани с финансовото управление на одитираните организации, включително да изискват годишните финансови отчети на дружествата с държавно и общинско участие, които подлежат на одит, и протоколите от заседанията на техните органи;

2. да изискват в определени от тях срокове справки, заверени копия от документи и друга информация във връзка с предварителното проучване и извършването на одитите, включително на електронен носител;

3. да изискват устни и писмени обяснения от длъжностни лица, включително от бивши длъжностни лица, по факти, които са констатирани при одитите, както и по въпроси, които са свързани с тяхната дейност;

4. да изискват справки, заверени копия от документи и друга информация от физически лица, юридически лица и еднолични търговци извън одитирания обект, свързани с възможни случаи на незаконна дейност, които засягат финансовите и имуществените интереси на одитирания обект или сметките за средствата от Европейския съюз;

5. да изискват и да получават информация от всички органи в страната, както и достъп до базите им от данни във връзка с дейността на Сметната палата;

6. да присъстват на заседания на органите на одитираните организации и лица, ако дневният им ред е във връзка с провеждания одит.

Одиторите на Сметната палата могат да изискват извършване на инвентаризации във връзка с одитите.

Задължения на ръководителите и длъжностните лица в одитираните организации

Ръководителите и длъжностните лица в одитираните организации са длъжни да оказват съдействие и да осигуряват подходящи помещения и технически средства за извършване на одитите, включително ползване на телекомуникационни средства.

Те не могат да се позовават на държавна, служебна, търговска, банкова или друга защитена от закона тайна при извършване на одити от Сметната палата.

При отказ на съдействие, включително при непредставяне на изисквана информация, председателят, след писмено предупреждение, оповестява незаконосъобразното поведение на съответните длъжностни лица на интернет страницата на Сметната палата.

При отказ за предоставяне на информация председателят има право да издаде заповед за извършване на проверка на юридическото лице или на едноличния търговец във връзка с отказаната информация.

При възпрепятстване на проверка от юридическото лице или от едноличния търговец Сметната палата уведомява органите на прокуратурата.

Събраните писмени доказателства при проверката са неразделна част от документацията за извършения одит в одитираната организация.

Конфликт на интереси при извършването на одитите

В одитите не могат да участват лица, които са роднини по права линия без ограничения и по съребрена линия до четвърта степен включително с длъжностните лица в одитирания обект, чиято дейност е свързана със събиране или разходване на бюджетни и други публични средства и с управление на имущество, или са техни съпрузи, или се намират във фактическо съжителство, както и тези, които са работили в одитирания обект или са участвали в неговото управление през последните три години, или имат частен интерес по смисъла на Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси от одитираната дейност.

Мерки по време на одита при незаконосъобразни и увреждащи действия

При установени в процеса на одита действия, които създават възможност за незаконосъобразно събиране или разходване на бюджетни или други публични средства, както и за увреждане на имущество на одитиран обект, отговорният заместник-председател по предложение на ръководителя на одитния екип и директора уведомява съответния компетентен орган за предприемане на мерки за спиране на действията.

Изготвяне на проект на одитен доклад

Ръководителят на одитния екип изготвя проект на одитен доклад съгласно приетата одитна програма и при спазване на изискванията на закона, международно признатите одитни стандарти и актовете на Сметната палата.

Връчване на проекта на одитен доклад

Проектът на одитен доклад се връчва на ръководителя на одитираната организация, както и на бившите ръководители на организацията през одитирания период.

Съобщението за връчването на проекта на одитен доклад се публикува на интернет страницата на Сметната палата.

Ръководителите на одитираните организации могат да дадат писмени становища по проекта на одитния доклад, предоставяйки допълнителни доказателства и/или допълнителни писмени обяснения в 14-дневен срок от връчването му.

При тяхно писмено искане отговорният заместник-председател на Сметната палата може да удължи горния срок със 7 дни.

Заместник-председателят на Сметната палата изготвя мотивирано заключение по становищата и внася за разглеждане на заседание на Сметната палата доклада, становищата, мотивираното заключение и писмени мотивирани предложения за изменения на констатации, изводи, оценки или препоръки.

Окончателен одитен доклад

Сметната палата разглежда проекта на доклад заедно със заключението и становищата и приема с решение окончателен одитен доклад въз основа на цялостна оценка на доказателствата, становищата и обясненията, като може да:

1. приеме или отхвърли напълно или частично заключението и направените към него предложения за изменения и да приеме, измени, отмени изцяло или частично констатации, изводи, оценки и препоръки в одитния доклад;

2. отхвърли изцяло одитния доклад поради неотстраними пропуски и нередности в него.

Когато промените в констатациите, изводите, оценките и препоръките в одитния доклад водят до изводи за нарушения, за които се търси по-тежка отговорност, председателят на Сметната палата уведомява за това ръководителя на одитираната организация.

Ръководителят на одитираната организация може да представи допълнително писмено възражение по промените в 14-дневен срок от връчването.

Сметната палата се произнася окончателно със свое решение по допълнително представеното възражение.

Изпращане на одитния доклад на одитирания обект

Сметната палата изпраща на ръководителя на одитираната организация окончателния одитен доклад.

Когато одитираната организация е второстепенен или от по-ниска степен разпоредител с бюджет, докладът се изпраща и на първостепенния разпоредител с бюджет за сведение или за предприемане на конкретни действия в съответствие със законовите му правомощия.

Сметната палата може да изпрати доклада и на други органи, които имат отношение към извършения одит, за сведение или за предприемане на съответни действия.

Контрол за изпълнение на препоръките

Председателят на Сметната палата или оправомощен от него заместник-председател организира осъществяването на навременен контрол за изпълнението на препоръките.

Ръководителят на одитираната организация е длъжен да предприеме мерки за изпълнение на препоръките и да уведоми писмено за това председателя на Сметната палата в определен в доклада срок, който трябва да бъде съобразен с характера на препоръките.

При неизпълнение на препоръките Сметната палата изпраща доклад с предложения за предприемане на действия съответно на Народното събрание, на Министерския съвет или на общинския съвет.

Мерки при нарушения на режима на обществените поръчки

Когато са констатирани нарушения на процедурите за възлагане на обществени поръчки, одитният доклад в частта за нарушенията на процедурите се изпраща на Агенцията по обществени поръчки за предприемане на съответните действия.

Искане за освобождаване от длъжност на виновно лице

С одитния доклад Сметната палата може да предложи освобождаване от длъжност на лице, което носи управленска отговорност и вследствие на негово действие или бездействие са допуснати нарушения на закон или не са изпълнени дадени от Сметната палата препоръки.

Предложение за ограничаване на разходи на одитирана организация

След приемането на окончателния одитен доклад, както и при отказ от заверка на финансов отчет Сметната палата може да предложи на министъра на финансите да приложи чл. 107 от Закона за публичните финанси по отношение на одитирана организация, която нарушава закона или системно не изпълнява дадените препоръки, до отстраняване на нарушенията. Предложението не може да съдържа мерки, които водят до преустановяване на дейността на засегнатата организация.

Доклади със становища по отчети за изпълнение на бюджети

Министерският съвет, Националният осигурителен институт, Националната здравноосигурителна каса и БНБ представят на Сметната палата в 7-дневен срок от одобряването им отчети съответно за изпълнението на държавния бюджет, на бюджета на държавното обществено осигуряване, на бюджета на Националната здравноосигурителна каса и по бюджетните разходи на БНБ.

Внасяне на доклади в Народното събрание

Сметната палата внася в Народното събрание:

1. доклади със становища по отчетите за изпълнението на държавния бюджет, бюджета на държавното обществено осигуряване, бюджета на Националната здравноосигурителна каса и по бюджетните разходи на БНБ за предходната година;

2. доклади за извършени одити със значими резултати за управлението на публичните средства и дейности;

3. одитните доклади за извършените одити по решение на Народното събрание.

Народното събрание разглежда внесените доклади в тримесечен срок от внасянето им.

При поискване от Народното събрание или от негова комисия Сметната палата предоставя конкретни одитни доклади.

Сметната палата може да предлага за разглеждане от Народното събрание и парламентарните комисии одитни доклади с важно значение за подобряване на бюджетната дисциплина и управлението на бюджетните и/или другите публични средства и дейности.

Уведомления до компетентни органи за предприемане на мерки

При наличие на данни за вреди и за нарушения при изпълнението на бюджети и на сметки за средства от Европейския съюз или при управлението на имущество, които не съставляват престъпление, Сметната палата изпраща одитния доклад на съответния компетентен орган за търсене на имуществена или административнонаказателна отговорност. Съответният орган е длъжен в 14-дневен срок от получаването на материалите от одита или одитния доклад да възложи извършване на необходимите действия за търсене на отговорност.

Органът по ал. 1 уведомява председателя на Сметната палата в срок до два месеца от получаването на материалите от одита или одитния доклад за предприетите мерки по тях.

Сметната палата оповестява получените уведомления, както и неизпълнението на задължението за уведомление.

Уведомление при данни за престъпление

При наличие на данни за престъпление Сметната палата изпраща одитния доклад и материалите към него на прокуратурата.

Органите на прокуратурата уведомяват текущо Сметната палата за предприетите действия по изпратените материали по ал. 1.

Сметната палата не може да огласява данни в случаите по ал. 1 до приключване на наказателното производство.

При наличие на данни за престъпление при управлението на сметките за средства от Европейския съюз с решение на Сметната палата материалите от одита или одитният доклад се изпращат и на специализираните органи за превенция и борба с измамите и корупцията на Европейския съюз.

Оповестяване на одитните доклади

Сметната палата оповестява интернет страницата сиодитните доклади, които не представляват защитена от закона тайна, включително на сметките за средства от Европейския съюз, както и становищата по чл. 56.

Извършени одити не се оповестяват преди окончателния одитен доклад.

Докладите и становищата по чл. 56, ал. 2 се оповестяват след внасянето им в Народното събрание.

Оповестяване на други обстоятелства

Сметната палата оповестява чрез интернет страницата си неизпълнението на задълженията по чл. 40, неизпълнението на дадените препоръки, отказа за освобождаване от длъжност по чл. 52, както и други обстоятелства, определени с решение на Сметната палата.

Одитни доклади на средства от фондове и програми на Европейския съюз и по изпълнение на международни актове

Доклади за извършените одити, включително одитните доказателства, на сметките за средства от Европейския съюз и на изпълнението на международни актове по чл. 6, ал. 2, т. 9 се предоставят на Европейската сметна палата и на Европейската комисия.

 

x images

За коректното визуализиране на тази страница е препоръчителна минимална версия
Internet Explorer 8.


Моля обновете версията на Internet Explorer или използвайте друг браузър.