По финансирането на предизборните кампании

По финансирането на предизборната кампания


ВЪПРОС: Какъв е допустимият размер на средствата, с които кандидат, както и член на инициативен комитет могат да финансират предизборната кампания ? Намират ли приложение по отношение на тези средства разпоредбите на чл. 167, ал.1 и 2 от Изборния кодекс (ИК) ?

 ОТГОВОР: В чл. 162 от ИК са изброени допустимите източници за финансиране на предизборна кампания, когато кандидатът е издигнат от партия или инициативен комитет. В хипотезата на инициативен комитет източниците са само три:

  • средства на членовете на инициативния комитет;
  • средства на кандидатите;
  • дарения от физически лица.

Видно от разпоредбата на чл. 162 от ИК, законодателят прави ясна разлика между даренията от физически лица, от една страна, и средствата на кандидатите и на членовете на инициативни комитети, от друга.

В Глава единадесета на ИК са предвидени поредица от изисквания и ограничения по отношение финансирането на предизборната кампания. Някои от условията са адресирани само към даренията, а други са общо формулирани.

При финансиране на предизборната кампания със средства на кандидатите и/или на членове на инициативни комитети, по силата на чл. 169, ал. 2 от ИК е задължително представяне на декларация по образец (утвърден от Сметната палата) за произхода на средствата, ако общият размер на тези средства от едно лице надхвърли една минимална работна заплата. Приложимо е и правилото на чл. 170, ал. 1 от ИК.

По наше мнение, спрямо средствата на кандидатите и на членовете на инициативни комитети не е приложимо ограничението по чл. 167, ал.1 и ал. 2 от ИК, тъй като законодателят е адресирал същото само към даренията. Както беше посочено по-горе, даренията са източник на средства за финансиране на предизборната кампания, отделен от средствата на кандидатите и на членовете на инициативните комитети.

За предизборните кампании, финансирани със средства на кандидат/и или членове на инициативен комитет, важат ограниченията на чл. 165 от ИК за пределно допустимия общ размер на финансирането за съответния вид избор.

ВЪПРОС:  Предоставянето на личен безвъзмезден труд по смисъла на чл. 167, ал. 4 от ИК и предоставянето за временно безвъзмездно ползване на собствени движими и недвижими вещи по смисъла на чл. 167, ал. 3 от ИК следва ли да се остойностява и ако „да”, чрез какъв механизъм ? Подобен вид подпомагане на предизборната кампания включва ли се в общия размер на финансирането по чл. 165 от ИК ?

ОТГОВОР: С разпоредбите на чл. 167, ал. 3 и 4 от ИК е допуснато физически лица да предоставят на политически партии, коалиции от партии или инициативни комитети:

  • собствени движими или недвижими вещи – за безвъзмездно ползване;
  • услуги с личен труд – безвъзмездно.

Тези две хипотези се третират като форма на „подпомагане”, а не като „финансиране” на предизборната кампания (арг. заглавието на чл. 167 от ИК). Изричното условие услугите с личен труд, респ. вещите, да се предоставят безвъзмездно, води до извода, че не е необходимо остойностяването им. По тази причина, ползваните безвъзмездно услуги с личен труд от физически лица и ползваните безвъзмездно вещи на физически лица не могат обективно да бъдат калкулирани в общия допустим размер на финансирането на предизборната  кампания по чл. 165 от ИК. Аргумент в тази насока дава и чл. 165, ал. 6 от ИК, съгласно който в общия размер на финансовите средства, които партиите, коалициите от партии и инициативните комитети имат право да изразходят за всяка предизборна кампания, се включват всички разрешени средства по чл. 162 от ИК. В чл. 162 от ИК безвъзмездните услуги с личен труд и вещите, предоставени безвъзмездно за ползване не се посочени.

ВЪПРОС: Допустимо ли е за финансиране на предизборна кампания, осъществявана от инициативен комитет, да се използват дарения/завещания в натура от физически лица до определен размер и ако „да”, как същите подлежат на остойностяване ?

ОТГОВОР: В чл. 162, ал. 3 от ИК са посочени източниците на финансиране на предизборна кампания от страна на инициативни комитети, издигнали кандидати. Един от възможните приходоизточници са даренията от физически лица. Доколкото законодателят не е определил изискване даренията да са само парични, би следвало да се приеме за допустимо и получаването на непарично дарение. Същото следва да бъде остойностено, с оглед спазване на ограниченията за дарения по чл. 167, ал.2 от ИК. Остойностяването, на основание чл. 174 от ИК, се извършва по реда на чл. 23, ал.5 от Закона за политическите партии – по справедлива пазарна цена, съгласно Закона за счетоводството.

Що се отнася до завещанията, същите не са посочени в приходоизточниците за финансиране на предизборна кампания, но по наше мнение, възможността да се получи нещо по завещание от инициативен комитет в хода на предизборна кампания е малко вероятна.

ВЪПРОС: Как следва да се процедира в случай, че по банковата сметка на участник в дадени избори (коалиция/инициативен комитет) постъпят средства от забранен по смисъла на чл. 168, ал. 1 от ИК източник или ако общият размер на набраните средства надвиши пределно допустимия общ размер на финансирането за съответния вид избор, определен в чл. 165 от ИК ? Подлежат ли на връщане такива средства и по какъв ред ?

 ОТГОВОР: В чл. 165 от ИК са посочени общите размери на финансиране на предизборните кампании на партиите, коалициите от партии и инициативните комитети за съответен вид избор. Поставеното ограничение в размера на финансирането не е обвързано с акумулираните средства, а с размера на разходваните средства за предизборната кампания за един вид избори в рамките на една година (арг. чл. 166 от ИК).

В този смисъл, постъпването по банковата сметка на участник в изборите на средства, с които се превишава сумата, определена в чл. 165 от ИК не може да се счита за нарушаване на допустимия общ размер на финансирането. Такова нарушение ще бъде налице, само ако съответният участник изразходи реално средства над този праг за финансиране на предизборната кампания.

На практика е възможно участникът да получи средства, които по размер надвишават допустимия праг за разходване. При такъв случай, сумите над определения праг следва да бъдат възстановени, а въпрос на преценка от страна на участника е по какви правила да стане това.

При установени случаи на преведени на участник средства от лица, за които има забрана да даряват, възниква задължение средствата да бъдат възстановени на лицата. Възстановяването трябва да се докаже по надлежен начин. Участникът е ангажиран да не допусне получаване и най-вече разходване на средства от забранени източници, тъй като подобни действия са основание за търсене на административнонаказателна отговорност по чл. 476 от ИК.

ВЪПРОС: Необходимо ли е да се представя декларация по образец за дарение в размер, равен на размера на една минимална работна заплата ?

 ОТГОВОР: Съгласно чл. 169, ал.1 от ИК, декларация по образец за произхода на средствата се представя, когато общият размер на дарението от едно физическо лице надхвърли една минимална работна заплата. Това означава, че за дарения на стойност, равна на стойността на една минимална работна заплата (съобразно размера й към момента на дарението), това правило не се прилага.

Обръщаме внимание и на следните обстоятелства:

  • изискването на декларация е задължително и при финансиране на предизборната кампания със средства на кандидатите или на членове на инициативни комитети (чл. 169, ал.2 от ИК);
  • задължението за представяне на декларация възниква в момента, към който общият размер на дарените средства от едно физическо лице (респ. на предоставените от кандидат или член на инициативен комитет средства) надвиши размера на една минимална работна заплата (въпреки че отделното дарение/предоставени средства, с които този размер се надвишава може да е с по-малка стойност

ВЪПРОС: Как следва да се процедира в случай, че по сметката на участник в изборите постъпят средства (дарение) от физическо лице на стойност над една минимална работна заплата, но от лицето не е представена декларация за произход на средствата? В подобни случаи, средствата могат ли да се усвоят или трябва да бъдат върнати ? Допустимо ли е подаване на декларация по образец за произход на средствата с електронен подпис на специално създаден от участника портал или е задължително представяне и на хартия ?

ОТГОВОР: Даренията на обща стойност над една минимална работна заплата (респ. предоставянето на средства от кандидат или член на инициативен комитет над този размер), трябва да са придружени с декларация по образец за произхода на средствата.

Доколкото в ИК не е посочена формата на декларацията за произход на средствата, би следвало да се приеме, че същата е валидна, както когато е подадена на хартиен носител и подписана от лицето, така и когато е подписана с електронен подпис.

Участникът, който получава средства за финансиране на предизборната си кампания на издигнатия от него кандидат/и е длъжен да следи за изпълнение на изискването за подаване на декларации по чл. 169 от ИК. Негово е задължението да подава същите декларации до Сметната  палата за публикуване в единния регистър по чл. 171 от ИК в хода на предизборната кампания.

На практика не е възможно участникът да проследи дали е подадена декларация винаги, когато е възникнало основание за това. За да бъдат спазени изискванията на ИК, в такива случаи би следвало от съответното лице, направило дарението или предоставило средствата, да се изиска допълнително представяне на декларация. При невъзможност да се получи такава декларация, средствата трябва да бъдат възстановени на лицето, което ги е предоставило и най-вече да не бъдат разходвани за финансиране на предизборната кампания.

ВЪПРОС: При превод на средства за дарение по банков път, платените такси на банката следва ли да се включват в общия размер на дарението или не ?

 ОТГОВОР: Съгласно чл. 167, ал. 1 и ал. 2 от ИК, дарението от едно физическо лице за участник в избори не може да надхвърля повече от 10 000 лв. Дължимите такси за извършване на превод не се натрупват към сумата на дарението, доколкото същите се заплащат за услугата на банката, а не постъпват по сметката на участника.

Телефони за допълнителна информация: 02 8116 866, 02 8116 871

x images

За коректното визуализиране на тази страница е препоръчителна минимална версия
Internet Explorer 8.


Моля обновете версията на Internet Explorer или използвайте друг браузър.