Прости и устойчиви правила за обществените поръчки, повече знания и добра комуникация

08.07.2015

Заключения и препоръки в приетия от Контактния комитет на ръководителите на Върховните одитни институции на страните от ЕС и ЕСП доклад за паралелния одит  „Анализ на грешките при прилагане на европейски и национални регулации за обществени поръчки при програми по Структурните фондове“

 

Сметната палата на Република България участва като наблюдател в паралелен одит на Работна група „Структурни фондове VI“ към Контактния комитет на ръководителите на Върховните одитни институции (ВОИ) на страните от ЕС и ЕСП на тема „Анализ на (вида на) грешките при прилагане на европейски и национални регулации за обществени поръчки при програми по Структурните фондове“. В одита взеха участие и одитори от ВОИ на Германия, Естония (наблюдател), Италия, Латвия, Малта, Полша, Португалия, Словакия, Финландия (наблюдател), Холандия, Чешка Република и ЕСП (наблюдател).

Някои от основните заключения и препоръки в окончателния доклад, приет от Контактния комитет на заседание в Рига, Латвия на 19 юни 2015 г., са:

  • Повечето органи от системите за управление и контрол не регистрират систематично видовете грешки в процедурите по обществени поръчки. Фокусът е поставен само върху индивидуални грешки. Затова се препоръчва националните органи да регистрират систематично видовете грешки, открити в процедурите по обществени поръчки. Това е единственият начин, по който може да се получи пълна представа за тези грешки и те да бъдат адресирани.
  • Повечето държави-членки използват указанията на Координационния комитет на фондовете (COCOF) за определяне на финансови корекции по отношение на нередности при прилагането на регулациите за обществени поръчки по договори, съфинансирани от Структурните фондове, в тяхната оригинална версия, без по-нататъшно разработване. Препоръчва се националните органи да усъвършенстват описанието на категориите и стойностите, и когато е необходимо допълнително да ги доразвият, за да се осигури еднакво и точно прилагане на национално ниво.
  • Въпреки че повечето държави-членки се стремят към предотвратяване на грешки в процедурите по обществени поръчки, се препоръчва националните органи да предприемат по-целенасочени действия, за да ограничат най-честите грешки и тези с високо финансово влияние.
  • Според констатациите на Работната група „липса на знание“ е една от най-често срещаните причини за грешки в обществените поръчки, следвана от „затруднения при интерпретирането“.

 

Работната група препоръчва държавите-членки да предприемат следните стъпки за предотвратяване или ограничаване на грешките в областта на обществени поръчки:

  • Те трябва да запазят правилата в областта на обществените поръчки възможно най-прости и да не ги променят коренно или често.
  • Някои държави-членки трябва да подобрят знанията на служителите от националните органи в областта на обществени поръчки, за да бъдат подготвени да подпомагат бенефициентите и да се предотвратяват грешки.
  • Държавите-членки трябва да подобряват своята комуникационна политика и да предоставят по-подробна информация на своите бенефициенти.

 

x images

За коректното визуализиране на тази страница е препоръчителна минимална версия
Internet Explorer 8.


Моля обновете версията на Internet Explorer или използвайте друг браузър.