Сметната палата извърши ИТ самооценка по метод на ЕВРОСАЙ

13.07.2016

Сметната палата извърши самооценка на начина, по който дейността й се подпомага от информационните технологии (ИТ). Самооценката бе по метода IТSA, разработен от ИТ работната група на ЕВРОСАЙ.

Българската Сметна палата има амбицията да е модерна и съвременна одитна институция, подчертаха при откриването и двамата заместник-председатели Горица Грънчарова и Тошко Тодоров. Изправени сме пред предизвикателството да отговаряме на бързо променящата се среда на информационните технологии, без които вече не могат да протичат ефективно основните процеси на върховните одитни институции, заяви г-н Тодоров. Много е важно да оценим къде се намираме в сферата на ИТ и каква посока да поемем, за да постигнем желаните резултати и цели на институцията, каза г-жа Грънчарова.

Модератор на семинара бе Магдалена Кордеро, директор на дирекция „Информация, работна среда и иновации“ в Европейската сметна палата, подпомагана от Ролф Шафнер от Швейцарската федерална сметна палата. Те представиха ITSA и дадоха методологически насоки за извършването на самооценката и последващите дискусии.

Целта на ITSA е да даде на ръководството специфичен поглед върху актуалното състояние на ИТ инфраструктурата и ИТ подпомагането на одитния процес и цялостната дейност на Сметната палата. Самооценката дава отговор и на въпроса как са позиционирани информационните технологии в одитната институция спрямо предизвикателствата на ВОИ.

В ИТ самооценката взеха участие служители от различни структурни звена на Сметната палата – одитори, методолози и служители от администрацията.

Оценяването засегна две области – от една страна, какво е значението на ИТ при подпомагане на ключовите процеси за постигане на целите на институцията, както и качеството на ИТ подпомагането, а от друга страна – оценяване на нивата на развитие на най-важните ИТ процеси.

След приключване на семинара ръководството на Сметната палата бе запознато с резултатите от самооценката, които ще послужат за набелязване на мерки за подобряване на функциите на ИТ за нуждите на Сметната палата и за изпълнение на целите й.

x images

За коректното визуализиране на тази страница е препоръчителна минимална версия
Internet Explorer 8.


Моля обновете версията на Internet Explorer или използвайте друг браузър.