Сметната палата извърши самооценка на интегритета си

29.06.2016

Сметната палата извърши самооценка на интегритета си чрез инструмента за самооценка на интегритета SAINT (Self – Assessment INTegrity), пригоден от холандските експерти за използване от Върховните одитни институции (ВОИ) под наименованието IntoSAINT.  

Гражданите и одитираните институции свързват Сметната палата с характеристики като професионализъм, независимост и обективност, публичност и прозрачност според социологическо проучване и това ни задължава да продължим да работим активно за полученото доверие, заяви при откриването на семинара председателят на Сметната палата Цветан Цветков. Ще продължим да изграждаме силен интегритет на нашата институция и чувство за институционална принадлежност на нейните служители, каза още г-н Цветков.

Модератори на семинара бяха г-жа Марион Янсон  от ВОИ на Холандия и г-н Драголюб Ковинчич от  ВОИ на Босна и Херцеговина, подпомагани от българските им колеги Дилета Касабова, началник отдел в одитна дирекция „Одит на изпълнението“  и Костадинка Христова, старши одитор в звено „Методология на одитната дейност“, преминали обучение за прилагане на IntoSAINT.

Модераторите представиха концепцията за интегритета като широко понятие, включващо комплекс от правила за поведение, етични и морални ценности за недопускане на конфликт на интереси, корупция и измами.

Обучението се проведе в рамките на два дни и в него взеха участие представители на различни структурни звена на българската Сметна палата – одитори, методолози,  служители от администрацията. През първия се извърши запознаване с процеса по самооценка на интегритета, определяне на процесите, оценка на уязвимостта и оценка на степента на развитие на контролната система на интегритета. През втория ден участниците дискутираха получените резултати за самооценката – уязвимостите и профила на уязвимост, както и степента на развитие на контролната система на интегритета.

Извършен бе анализ на пропуските и бяха формулирани препоръки, които бяха представени на ръководството на Сметната палата.

 

x images

За коректното визуализиране на тази страница е препоръчителна минимална версия
Internet Explorer 8.


Моля обновете версията на Internet Explorer или използвайте друг браузър.