Списък по чл. 15 а, ал. 3 от ЗДОИ

 1. Международно признати одитни стандарти
 2. Годишна програма за одитната дейност;
 3. Одитна дейност

 4. Одитни доклади, съгласно чл.  59 от Закона за Сметната палата;

 5. Одитни доклади и становища по чл. 54 от закона за Сметната палата;

 6. Одитни доклади и становища за изпълнението на държавния бюджет, на бюджета на държавното обществено осигуряване, на бюджета на Националната здравноосигурителна каса и по бюджетните разходи на БНБ, които внася в Народното събрание;

 7. Съобщения за връчени доклади за извършени одити по чл. 47, ал. 2;

 8. Доклади за извършен последващ контрол за изпълнение на препоръките на Сметната палата съгласно чл. 50 от Закона за Сметната палата;
 9. Доклади и информация по чл. 34, ал. 6 и чл. 35а, ал. 4 от Закона за политическите партии;


 10. Отчети, доклади и информация съгласно чл. 171 ал. 5 и ал. 6, чл. 172 ал. 2 и 5 и чл. 173 от Изборния кодекс;

 11. Достъп до Единния регистър по Изборния кодекс;
 12. Отчети за дейността на Сметната палата по чл. 64, ал.2;
 13. Протоколи съгласно чл.20, ал.3 от Закона за сметната палата

 14. Доклади по чл. 65, ал. 5 от Закона за Сметната палата;

 15. Закон за Сметната палата;

 16. Вътрешни актове;

 17. Информация за раздел „Профила на купувача“;

 18. Информация за раздел „Професионално развитие“;

 19. Информация с описание на функции, структура и история на Сметната палата;

 20. Бюджет на Сметната палата;
 21. Плащания в СЕБРА;
 22. Достъп до обществена информация;
 23. Декларации по ЗПKOНПИ

 24. Информационни масиви и ресурси

 25. Списък на издадените през 2020 г. наказателни постановления и предупреждения по чл. 28 от ЗАНН, резолюции за прекратяване и резолюции за спиране

x images

За коректното визуализиране на тази страница е препоръчителна минимална версия
Internet Explorer 8.


Моля обновете версията на Internet Explorer или използвайте друг браузър.