Участниците в местните избори трябва да представят в Сметната палата финансовите си отчети до 30 дни след първия или втория тур на изборите

30.10.2015

Сметната палата напомня, че в 30-дневен срок след изборния ден лицата, които представляват партиите, инициативните комитети или коалициите – участници в изборите за общински съветници и кметове на 25 октомври трябва да представят пред Сметната палата на хартиен и електронен носител отчет за приходите, разходите и поетите задължения за плащане във връзка с предизборната кампания. За участниците, за които изборите, приключиха на първия тур, този срок изтича на 24 ноември, а за тези, които участват на втория тур – на 1 декември.

Регистрираните участници в изборите за общински съветници и кметове в ЦИК са 84, от които 81 партии и 3 коалиции. Общият брой на участниците, регистрирани в ОИК са 991, от които 70  партии, 3 коалиции, 528 инициативни комитета, 424 местни коалиции. 

Сметната палата обръща внимание, че отчети са длъжни да подадат представляващите на всички участници в изборите, дори когато тези отчети са „нулеви“, т. е. няма приходи и разходи за отчитане от предизборната кампания. В противен случай, съгласно Изборния кодекс, при непредставяне на отчет, на лицето, което представлява партията или инициативния комитет, се налага глоба от 2000 до 10 000 лв.

Отчетът трябва да е придружен с извлечение от банковата сметка, регистрирана за предизборната кампания на политическия субект, по която следва да постъпват приходите и да се отчитат разходите за кампанията. Към отчета се прилагат декларации за произход на средствата, ако дарението от едно лице надхвърля една минимална заплата, както и декларации за собственост на безвъзмездно предоставените вещи. Средствата на кандидата или на член на инициативния комитет за предизборната кампания се отчитат в отчета на партията, коалицията или инициативния комитет. Към отчета се прилагат и декларациите за произход на средствата, предоставени от кандидат или член на инициативен комитет, когато средствата надхвърлят една минимална работна заплата.

Сметната палата е публикувала указания за изготвяне на отчетите. Утвърдените от Сметната палата образци на отчети са публикувани в Единния регистър по Изборния кодекс (ЕРИК) в меню ”Подаване на документи”.

Отчет, който не отговаря на изискванията относно формата, съдържанието и начина на представяне, се смята за неподаден.

Сметната палата ще публикува в ЕРИК отчетите на партиите, коалициите и инициативните комитети до 15-дни след изтичането на срока за представянето им.

Също в 30-дневен срок след изборния ден, доставчиците на медийни услуги, социологическите и рекламните агенции, както и агенциите за осъществяване на връзки с обществеността, трябва да представят в Сметната палата на хартиен и електронен носител информация за предоставените услуги на партиите, коалициите и инициативните комитети. Информацията се предоставя по образец, утвърден от Сметната палата и публикуван на интернет страницата й.

След това Сметната палата ще извърши одит за съответствие на участниците в изборите (политически партии, коалиции от политически партии, местни коалиции и инициативни комитети), когато декларираните приходи и извършените разходи във връзка с предизборната кампания са над 1000 лв.

 

 

 

 

 

 

 

 

x images

За коректното визуализиране на тази страница е препоръчителна минимална версия
Internet Explorer 8.


Моля обновете версията на Internet Explorer или използвайте друг браузър.