Върховните одитни институции на България, Унгария и Румъния публикуват днес общ доклад от извършен съвместен одит на системите за проследяване реализацията и миграцията на висшистите

cover-joint-study-crop_220x165_fit_478b24840a
12.06.2017

В резолюцията на Европейския парламент за модернизирането на европейските системи за висше образование, приета на 20 април 2012 г., се посочва необходимостта от проследяване на заетостта на младите висшисти с цел да се оцени до каква степен висшето образование отговаря на изискванията на пазара на труда. Парламентът призовава държавите-членки да събират и публикуват данни, показващи съответствието между степените на различните професионални направления и възможностите за намиране на работа в съответната професия.

Няколко документа на Европейския парламент и Комисията обръщат внимание на риска от "изтичане на мозъци" – особено за част от държавите – който се изразява в това, че все по-голям брой от наскоро завършилите висше образование заминават да работят в чужбина. Парламентът изразява опасенията си, че работните групи за образование и умения към стратегията "Европа 2020" не са в състояние  с точност да конкретизират проблемите, произтичащи от небалансираната мобилност и подчертава необходимостта от откриване на ефективно решение на тези предизвикателства както на равнище  ЕС, така и на ниво държави-членки.

Проследяването на професионалната реализация на висшисти, включително в случаите, когато те намират работа в друга държава, е комплексен проблем и върховните одитни институции могат да имат съществен принос за решаването му. В тази връзка е иницииран кооперативен одит „Разкриване на добри практики за проследяване на професионалната реализация на висшистите", извършен съвместно от върховните одитни институции на България, Унгария и Румъния.

Целта, обхватът, методът и другите условия на сътрудничеството са определени  в споразумение, подписано от председателите на трите върховни одитни институции (ВОИ). Основната цел на одита е разкриването на добри практики в системите за проследяване на реализацията на висшистите, със специално внимание към реализираните в друга държава. Заключенията от одита се основават на констатациите от националните одити, представляват международен интерес и позволяват споделянето на опит и знания.

Като резултат от одита са формулирани следните общи заключения и послания, подкрепени от констатации и на трите ВОИ:

-          Осъзната е важността от изграждането и поддържането на система за проследяване на професионалната реализация на завършилите висше образование. Това се извършва по различни начини във всяка от страните, които имат своите предимства и недостатъци.

-          Данните от системите за проследяване реализацията на висшистите се използват във всяка от страните както с цел управление на правителствените политики по образование, така и за професионално ориентиране на кандидат студентите. Някои от висшите учебни заведения използват информацията за оценка на качеството на образователния процес.

-          В нито една от трите страни няма задоволително решение на въпроса с проследяването на висшистите, които заминават да работят зад граница. Този  проблем би могъл да се ограничи, ако системите за проследяване на висшистите в рамките на страната разширят обхвата на ползваните статистически данни, като включват и постъпващите на работа в други страни. Това би наложило значително по-тясно сътрудничество между отделните държави.

Общите заключения и послания ще бъдат представени на вниманието на Контактния комитет на ръководителите на ВОИ на държавите-членки на ЕС и Европейската сметна палата.

В съвместното проучване и трите ВОИ обобщават основните характеристики и констатации от своите национални одити, като се обръща специално внимание на тези данни, които могат да бъдат полезни за други държави-членки на ЕС в разработването на системи за проследяване на реализацията на завършилите висше образование. Освен това и трите ВОИ представят добри практики, получени в хода на своите одити, на които биха искали да привлекат вниманието на други страни.

Председателите на трите върховни одитни институции изразяват надеждата, че споделените резултати и поуки от съвместната работа ще бъдат използвани от други европейски ВОИ, държавни органи и висши учебни заведения и ще допринесат за постигането на целите на стратегията "Европа 2020".

x images

За коректното визуализиране на тази страница е препоръчителна минимална версия
Internet Explorer 8.


Моля обновете версията на Internet Explorer или използвайте друг браузър.