Вътрешни актове

Етичен кодекс на Сметната палата (нов)

Правилник за устройството и организацията на дейността на Сметната палата 

Стратегия за развитие на Сметната палата за периода 2018-2022 година

Стратегия за управление на риска в Сметната палата на Република България

Указания за управление на риска в Сметната палата

Правилник за подбор, назначаване, обучение, оценка на трудовото изпълнение и професионалното развитие на служителите на Сметната палата

Правилник за вътрешния трудов ред в Сметната палата

Вътрешни правила за организацията на електронния и хартиения документооборот, дейността на учрежденския архив и използване и съхранение на печатите и щемпелите в Сметната палата

Вътрешни правила за организацията на бюджетния процес в Сметната палата

Статут на Звеното за вътрешен одит на Сметната палата

 

Правила за условията и реда за провеждане на изпит за одитори на Сметната палата

Комуникационна политика на Сметната палата

Медийна политика на Сметната палата 

Правила за огласяване на информация за дейността на Сметната палата

Политика за интегритет на Сметната палата

Инструкция за охраната и пропускателния режим в сградата на Сметната палата 

Правила за формиране и изразходване на средствата по Специалния фонд за здравно и социално подпомагане на персонала на Сметната палата

Отчет за изпълнението на Стратегията за развитие на Сметната палата за периода 2013 – 2017 г.

Декларация за политика по информационна сигурност
x images

За коректното визуализиране на тази страница е препоръчителна минимална версия
Internet Explorer 8.


Моля обновете версията на Internet Explorer или използвайте друг браузър.